Movie Archive Gallery
J-ART・NEO JAPANESQUE・SOUSEI KAGURA

Please a wide range of activities by Omote.

April 8th,2016 Oukahono Festival Eshinunosaiten(Yoshino District, Nara Prefecture)


June 26th,2016 Naha city・Okinawakenritsu Budokan


October 29th,2016 Amakakeru Sousei Kagura


November 19th,2016 Sayamaike Ryuzindensetsu Sousei Kagura


Yamakageshinsaireitou succession ceremony


9th Heikoku Sousei Kagura


10th Heikoku Sousei Kagura